Πρακτικά αποφάσεων κατακύρωσης προσφορών

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Απόσπασμα Πρακτικών

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία FCDB Mavroudis LTD για το συνολικό ποσό των €49.387,00 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Απορροφήσεις & Οχετοκαθαρίσεις Χαραλάμπους & Υιοί Λτδ για το συνολικό ποσό των €120,500 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή προσφορών κατακύρωσε την προσφορά στον οικονομικό φορέα Χριστάκης Μαυρουδής Λτδ που υπέβαλε τη χαμηλότερη συνολικά τιμή €57,500 πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία ZAXOS SKIP LTD, για το συνολικό ποσό των €24.280,00 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Panayiotis Hadjidaniel Construction Ltd, για το συνολικό ποσό των €37.360,00 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Χριστάκης Μαυρουδής Λτδ για το συνολικό ποσό των €71,375 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς στον Οικονομικό Φορέα με Α/Α 3 ΓΑΣΠΕ εταιρεία Τεχνικών Έργων Λτδ για το ποσό των €64,800 πλέον ΦΠΑ.

Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς στον οικονομικό φορέα Χρυσόστομος Χρίστου Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ για το ποσό των €125.380 πλέον ΦΠΑ..

Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς στον Οικονομικό Φορέα με Α/Α 2 Απορροφήσεις και Οχετοκαθαρίσεις Χαραλάμπους & Υιοί Λτδ για το ποσό των €150.000 πλέον ΦΠΑ.