Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εργατικού Προσωπικού (Καθαρίστριας/η)

  1. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου δέχεται αιτήσεις για την Πρόσληψη Καθαρίστριας/η (Ωρομίσθιο Εργατικό Προσωπικού) μισθοδοτικής Κλίμακας Ε2.
  1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί προφορική συνέντευξη / εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Πρόσληψης Εργατών του Σ.Α.ΠΑ.
  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ειδικά εντυπα αιτήσεων και το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας από το Γραφείο του Συμβουλίου Αποχετευσεων στη διεύθυνση Χαράλαμπου Μούσκου 11, 8010 Πάφος, τηλ. 26-818202.
  1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, Χαράλαμπου Μούσκου 11, 8010 Πάφος ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιότυπο υπ΄ αριθμό 26939294 το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.  Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη προθεσμία δεν θα ληφθούν υπόψη.
  1. Ο/Η επιτυχών/ούσα θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικά κατάστασης υγείας από Πιστοποιημένο Ιατρικό Λειτουργό.
  1. Το Σ.Α.ΠΑ δεν είναι υποχρεωμένο να προσλάβει οποιονδήποτε από τους υποψηφίους.