Διοικητικό Συμβούλιο
Board

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

Πρόεδρος 
(α) Δήμαρχος Πάφου

Μέλη
(β) Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου
(γ) Δήμαρχος Γεροσκήπου
(δ) Δήμαρχος Πέγειας
(ε) Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αχέλειας 
(στ) Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών 
(ζ) Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας
(η) Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Έμπας 
(θ) Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Λέμπας 
(ι) Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας
(κ) Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας

(λ) Εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης