Σύνδεση με το σύστημα

Ποιοι και πότε πρέπει να συνδεθούν με το σύστημα 

Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που βρίσκεται στις οδούς ή περιοχές που αναφέρονται στις γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην επίσημη και άλλες εφημερίδες, οφείλει όπως μέσα σε καθορισμένη προθεσμία να κατασκευάσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα με την άδεια που εκδίδεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου ιδιωτική υπόνομο οικοδομής, την οποία μόνο μετά από σχετική γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου (πράσινη κάρτα) θα συνδέσει με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής. 


Διαδικασία σύνδεσης με το Αποχετευτικό Σύστημα 

1.Υποβάλλετε σε έντυπο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ» εις διπλούν συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα στοιχεία και θα ειδοποιηθείτε γραπτώς για να παραλάβετε την άδεια κατασκευής από το Σ.Α.ΠΑ.

2. Συμφωνείστε με εργολάβο της δικής σας επιλογής και ειδοποιείστε το Σ.Α.ΠΑ. πριν αρχίσετε τις εργασίες.

3. Για τον έλεγχο και την έκδοση της άδειας, το Σ.Α.ΠΑ. θα σας χρεώσει 2% επί της αξίας (σύμφωνα με την εκτίμηση του Σ.Α.ΠΑ.) της εργασίας που θα γίνει για το δικό σας σύστημα.

4. Μετά την κατασκευή παίρνετε τη γραπτή συναίνεση του Σ.Α.ΠΑ., αφού διενεργηθεί επιθεώρηση της ιδιωτικής υπονόμου πριν σκεπάσετε τους σωλήνες σας. Φροντίστε να μη λειτουργήσετε το νέο σύστημα αποχετεύσεων, μέχρι να ειδοποιηθείτε από το Συμβούλιο ειδικά γι’ αυτό.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ιδιωτικής Υπονόμου Κατασκευής