Περιγραφή και Γενικά Στοιχεία Σύμβουλου Αποχετεύσεων Πάφου

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ.)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και εγκαθιδρύθηκε με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το 1993 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Το Σ.Α.ΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Διοικείται από 25μελές Συμβούλιο και στελεχώνεται από 30μελή Υπηρεσία.

Βασική αποστολή του Συμβουλίου, είναι η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της περιοχής της Μείζονος Πάφου καθώς επίσης και η κατασκευή της βασικής υποδομής του συστήματος αποχέτευσης των όμβριων υδάτων, βάσει σχετικής νομοθεσίας. 


Λειτουργία του Αποχετευτικού Συστήματος 

Το Αποχετευτικό Σύστημα αποτελείται από δύο ξεχωριστά συστήματα α) Το Σύστημα Αποχέτευσης Λυμάτων και β) Το Σύστημα Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων. 

Λύματα
Τα λύματα (υγρά απόβλητα) από κάθε υποστατικό καταλήγουν μέσω ιδιωτικής σύνδεσης στους κεντρικούς αγωγούς του αποχετευτικού, που βρίσκονται στους δρόμους. Στη συνέχεια μεταφέρονται με δημόσιους αγωγούς και αντλιοστάσια στη μονάδα καθαρισμού, όπου τυγχάνουν πλήρους επεξεργασίας με βιολογικές μεθόδους και μετατρέπονται σε νερό κατάλληλο για άρδευση και ιλύς (λάσπης) που χρησιμοποιείται στην γεωργία
Όμβρια 
Τα όμβρια ύδατα συλλέγονται από τις κύριες οδικές αρτηρίες και από προβληματικές περιοχές και διοχετεύονται μέσω των αγωγών όμβριων, καθοδικά σε κοίτες ποταμών για εμπλουτισμό των υπογείων υδάτινων πόρων και στη θάλασσα. Περιοχές που Καλύπτει το Αποχετευτικό Σύστημα

Το έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις.

Α’ Φάση
Η Α’ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος έχει αποπερατωθεί και το δίκτυο λειτουργεί επιτυχώς από το 2003. Η Α’ Φάση του έργου καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών ορίων της Πάφου και περιλαμβάνει δίκτυο συλλογής λυμάτων, δίκτυο συλλογής όμβριων και Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στην Αχέλεια.
Β’ Φάση
Οι εργασίες της Β’ Φάσης προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός του 2007 και θα διαρκέσουν 4-5 χρόνια. Η Β’ Φάση του έργου θα καλύψει το υπόλοιπο των δημοτικών ορίων της Πάφου, το Δήμο Γεροσκήπου και τις κοινότητες Χλώρακα, Κισσόνεργα, Έμπα, Λέμπα, Αχέλεια, Κολώνη και Κονιά. Η Β’ Φάση του έργου περιλαμβάνει δίκτυο συλλογής λυμάτων, δίκτυο συλλογής όμβριων και επέκταση της δυναμικότητας επεξεργασίας του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων.Κόστος του Έργου

Η Α’ Φάση του έργου έχει στοιχίσει γύρω στα €45 εκατομμύρια ενώ η Β’ Φάση αναμένεται να στοιχίσει γύρω στα €90 εκατομμύρια. Για τη χρηματοδότηση του έργου το Συμβούλιο έχει συνάψει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης με κρατικές εγγυήσεις.

Επίσης, ένα μέρος του ολικού κόστους θα καλυφθεί από την είσπραξη αποχετευτικών τελών από το Συμβούλιο.Τα Οφέλη του Αποχετευτικού Συστήματος

Το Αποχετευτικό Σύστημα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των συνθηκών υγείας και κατ’ επέκταση στην ποιοτική αναβάθμιση της πόλης μας.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την κατασκευή του είναι:

• Υγιεινό περιβάλλον 
• Καθαροί δρόμοι 
• Καθαρή θάλασσα 
• Καθαρές παραλίες 
• Αποφυγή δυσοσμίας 
• Απάμβλυνση κυκλοφοριακού προβλήματος λόγω βροχών 
• Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος
• Παροχή νερού για γεωργικούς σκοπούς 
• Διατήρηση των υπογείων υδάτινων πόρων 
• Διατήρηση και ανάπτυξη του τουρισμού 
• Αναβάθμιση της οδικής υποδομής