Επανεκτιμήσεις

Το Συμβούλιο επιβάλλει αποχετευτικά τέλη με βάση την εκτιμημένη αξία των ακινήτων σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 1980, όπως αυτές καθορίζονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση την κείμενη νομοθεσία προχωρεί σε επανεκτιμήσεις ακινήτων ιδιοκτησιών σύμφωνα και ανάλογα με τις τροποποιήσεις που επιδέχονται τα ακίνητα, ούτως ώστε οι αξίες να είναι εκσυγχρονισμένες. Το Σ.Α.ΠΑ. σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει, επιβάλλει τα τέλη του με βάση αυτές τις εκτιμημένες ή επανεκτιμημένες άξιες. Ήδη ζητήθηκε από το Κτηματολόγιο η επανεκτίμηση όλης της περιοχής του Σ.Α.ΠΑ., ώστε να επιβάλλεται δίκαιη φορολογία.